LEJEBETINGELSER FOR MINI LEASING

Indledning

MotorPower Minis ApS er et udlejningsselskab, der specialiserer sig i en abonnementsløsning på i alt 6 måneders udlejning af biler med maksimum 6.000 km i perioden. Når Lejer bestiller en bil på www.motorpowerminis.dk, modtager Lejer en leasingaftale fra MotorPower Minis’ samarbejdspartner Fleasing A/S, hvor Lejer registreres som Leasingtager af Bilen. På forsiden af Leasingaftalen er angivet, at MotorPower Minis garanterer at tilbagekøbe Bilen efter endt leasingperiode til den i Leasingaftalen angivne restværdi. Lejer modtager Leasingaftalen elektronisk, og den underskrives digitalt. De juridiske oplysninger på Udlejer er: MotorPower Minis ApS Aastoften 16 4000 Roskilde CVR-nr. 41406631 info@motorpower.dk I disse forretningsbetingelser betegnes MotorPower Minis som Udlejer og kunden/bruger som Lejer. Aftalen mellem Udlejer og Lejer betegnes som Lejekontrakten, og Leasingaftalen er en integreret del heraf. Betingelserne i denne Lejekontrakt er gældende indtil der fremsendes opdaterede betingelser. Disse skal varsles med 7 dage og forefindes altid på www.motorpowerminis.dk. Varsling samt opdaterede betingelser fremsendes altid på den i Lejekontrakten af Lejers angivne emailadresse. Det er Lejers ansvar at Udlejer altid har korrekte og opdaterede kontaktoplysninger på Lejer.

Ejendomsret

Lejer har kun brugsret til Bilen ud fra de vilkår, der står i lejebetingelserne.
Typebetegnelser, logoer, stelnummer mv., der har det formål at identificere Bilen, må ikke fjernes.
Lejer har ikke tilladelse til at pantsætte, sælge eller stille Bilen som sikkerhed overfor tredjemand. Lejer har ikke retslig råderet over Bilen.
Lejer har ikke tilladelse til at ændre på Bilens opbygning. Bilen skal returneres i samme stand og udseende, som den blev udleveret.
Udlejer kan med 7 dages varsel anmode om besigtigelse af Bilen på Lejers angivne adresse.

Rettigheder og anvendelse

Bilen må ikke anvendes af andre end den på Lejekontrakten angivne Lejer samt dennes husstand i øvrigt. Bemærk dog minimumsaldersgrænsen på 26 år samt reglen om dokumenteret skadefri kørsel i 3 år, som er angivet under “Forsikring”. Disse regler har forrang for husstanden.
Bilen må anvendes i Europa og EØS.

Rygning i Bilen er ikke tilladt, heller ikke ud ad vinduet. Konstateres der at der har været røget i Bilen, faktureres Lejer for professionel rengøring samt eventuelt værditab forbundet hermed.
Skadesoversigt findes bagerst i Lejekontrakten.

Lejer må ikke bruge Bilen til videreudlejning, erhvervsmæssig kørsel mod betaling, banekørsel, kriminel aktivitet eller lignende. Anvendes Bilen til andet end almindelig brug jvf. denne lejekontrakt, forbeholder Udlejer sig ret til at ophæve Lejekontrakten. Lejer vil i sådan en situation ikke blive godtgjort for sin betaling af Lejekontrakten, det vil sige at Lejer fortsat skal betale for hele perioden plus eventuelle overkørte kilometer, skader mv.

Udlejer er ikke forpligtet til at stille anden bil til rådighed.

I tilfælde af at Lejer bliver dømt for vanvidskørsel, vil Lejer blive pålagt samtlige omkostninger, der er forbundet med behandling af sagen, til Udlejer, herunder erstatning for Bilen, tabt fortjeneste, advokatomkostninger mv. i henhold til reglerne om positiv opfyldelsesinteresse.

Priser og ydelser

Lejer forpligter sig til at betale den aftalte lejepris, som fremgår af Lejekontrakten.
Ved underskrift af Lejekontrakten, betaler Lejer et Depositum svarende til 3 måneders Leje, og eventuel Udbetaling og Etableringsomkostninger samt første måneds Leje.
Først når Udlejer har registreret Lejers betaling, bliver Bilen udleveret til Lejer.
Udebliver betalingen udleveres Bilen ikke til Lejer, som dog stadigvæk er forpligtet til at betale de af Lejekontrakten omfattede ydelser til Udlejer.
Lejen dækker over de faste almindelige udgifter, herunder forsikring, vejhjælp og service.
Lejer registreres som bruger 1 på registreringsattesten. Derfor afholdes udgifter til grøn ejerafgift/vægtafgift af Lejer.

SKAT opkræver Lejer direkte for 6 måneder ad gangen. Når Lejer returnerer Bilen til Udlejer efter endt udlejning, afmeldes Bilen i Motorregisteret den samme dag. Herefter refunderer SKAT et eventuelt overskydende beløb for grøn ejerafgift/vægtafgift til Lejer på Lejers Nemkonto. Manglende eller forsinket betaling af den af SKAT opkrævede grønne ejerafgift/vægtafgift betragtes som en væsentlig misligholdelse, som berettiger Udlejer til at ophæve Lejekontrakten med øjeblikkeligt varsel.

Anden måneds Leje forfalder til betaling senest 8 dage inden anden måned starter. Det vil sige, at hvis Lejeperioden er startet den 1. december, forfalder anden måneds Leje til betaling den 24. december. Tredje måneds Leje forfalder til betaling senest 8 dage inden tredje måned starter og så fremdeles.

Ved forsinket betaling tilskrives morarenter. Rentesatsen er 1,5% pr. måned. Forsinket betaling af forfalden Leje betragtes som en væsentlig misligholdelse af Lejekontrakten og berettiger Udlejer til at ophæve Lejekontrakten med øjeblikkeligt varsel.

Ophæves Lejekontrakten på grund af Lejers misligholdelse, er Lejer dog fortsat forpligtet til at betale de resterende ydelser i henhold til Lejekontrakten samt eventuelle skader og forholdsmæssige overkørte kilometer.

Hvis Bilen skades, stilles der en erstatningsbil til rådighed af det reparerende værksted. Der kan ikke garanteres en Bil i samme klasse, som den lejede, og Lejer godtgøres ikke for perioden.
Bliver Bilen totalskadet, betales selvrisiko af Lejer, og Lejekontrakten lukkes ned. Lejer har nu mulighed for at bestille en ny bil.

Udlevering og tilbagelevering

Udlevering
Så snart Lejer har bestilt og betalt den første måneds Leje, Depositummet, Etableringsomkostninger og en eventuel udbetaling, vil Lejer automatisk få besked fra Udlejer om hvilken dato og tidspunkt samt fra hvilken adresse udlevering af Bilen vil finde sted.

Bilen indregistreres samme dag som den udleveres. Det er derfor Lejers ansvar at overholde den oplyste udleveringsdato og tidspunkt. Alle aftaler laves på i alt 6 måneder, så hvis Lejer først henter Bilen dagen efter den oplyste udleveringsdato, så har Lejer kun Bilen til rådighed i 6 måneder på nær én dag og så fremdeles.

Bilen kan kun afhentes og tilbageleveres på en hverdag. I det tilfælde Lejekontraktens slutdato er en weekenddag, vil Returneringsdagen automatisk blive ændret til fredagen før. Lejer vil ikke blive refunderet for dagene frem til Tilbageleveringstidspunktet.

Udlejer gennemgår Bilen med Lejer. I tilfælde af fejl, mangler eller skader på Bilen, skal noteres og fotodokumenteres dette, så Lejer ikke risikerer at blive opkrævet herfor ved tilbagelevering af Bilen.

Ved udlevering skal der fremvises originalt kørekort eller digitalt kørekort. Lejer kan IKKE få udleveret Bilen ved fremvisning af et midlertidigt kørekort. Det er Lejers ansvar at have et originalt kørekort eller digitalt kørekort ved udlevering.

Tilbagelevering
Når Lejeperioden er ved at være slut, sender Udlejer en påmindelses-email til Lejer, der oplyser om tilbageleveringsstedet.

Som udgangspunkt skal Bilen returneres til Udlejer, men Udlejer kan vælge at bede Lejer aflevere bilen hos en samarbejdspartner, et værksted eller lignende.

Ved aflevering skal alle nøgler, servicehæfte, instruktionsbøger samt andet tilhørende Bilen afleveres samtidig. Lejer vil blive faktureret for mangler i henhold til skadeskataloget.

Bilen skal leveres retur nyvasket, rengjort og støvsuget. Er Bilen ikke vasket, vil Udlejer ikke være i stand til at gennemgå Bilen for skader, før den er blevet rengjort. Eventuelle skader vil derfor først blive fundet efter afleveringen, men vil fortsat blive opkrævet hos Lejer.

Det er vigtigt at tilbageleveringstidspunktet overholdes. Hvis de 6 måneder overskrides, vil Lejer bliver faktureret for en ekstra måneds Leje udelukkende fordi Udlejer opkræves en ekstra måneds registreringsafgift af SKAT. Her tillægges et administrationsgebyr på kr. 1.500.

På tilbageleveringsstedet gennemgår Udlejer Bilen sammen med Lejer for skader udover almindelig slid, som er beskrevet i skadeskataloget.

Såfremt Bilen har kørte flere kilometer end indeholdt i Lejekontrakten, opkræves disse til kr. 4 inkl. moms pr. km. hos Lejer.

Lejer får oplyst eventuel skadepris med det samme, og kvitterer for dette på Afleveringskvitteringen. Beløbet bliver derefter modregnet i Lejers depositum, før dette returneres til Lejer. Efter skadeprisen højere end det modtagne depositum, opkræves Lejer det resterende beløb, som forfalder til omgående betaling.

I tilfælde af uenighed ved gennemgang med Udlejer, vil Bilen blive sendt til FDM for gennemgang på Lejers regning. FDM’s afgørelse vil være afgørende.

Bemærk at Lejer ved udlevering selv har gennemgået Bilen for eventuelle skader. Det er kun Lejer, der har benyttet og haft ansvaret for Bilen i Lejeperioden, hvorfor Bilen må forventes returneret i næsten samme stand, som da den blev udleveret.

Lejers ansvar

I tilfælde af, at Lejer opdager fejl eller mangler ved Bilen, skal Lejer straks orientere Udlejer på info@motorpower.dk.
Lejer er ansvarlig for at offentlige og private regler og forskrifter overholdes. Herunder, men ikke begrænset, til parkering, hastighed, vejafgifter mv. Lejer er opmærksom på at eventuelle afgifter eller bøder afholdes af Lejer selv.

Enhver udgift forbundet med brugen af Bilen afholdes af Lejer, og Udlejer holdes skadesløs i denne sammenhæng. Lejer er derfor indforstået med at Udlejer har tilladelse til at opkræve betaling for dette og til at modregne i Lejers Depositum.
Lejer må ikke benytte køretøjet i påvirket tilstand. Her forstås, men ikke begrænset til, alkohol, narkotika, farmaceutiske midler, medicin eller andet sammenligneligt.

Det er Lejers ansvar at holde Udlejer løbende orienteret om større skader på bilen, så Udlejer i fællesskab med Lejer kan vurdere, om der er skader, der skal udbedres i Lejeperioden. Her tænkes især sikkerhedsmæssige reparationer.

Såfremt Lejer ikke betaler den grønne afgift til SKAT, og SKAT gentagne gange har rykket for betaling, vil sagen bliver overdraget fra SKAT til Politiet. Herefter vil Politiet afhente bilens nummerplader og afmelde bilen i Motorregisteret.

I det tilfælde vil Lejekontrakten blive betragtet som misligholdt, og Lejekontrakten ophæves. Lejer er dog fortsat forpligtet til at betale de resterende ydelser for hele perioden og eventuelle overkørte kilometer og skader, som ved en normal tilbagelevering. Omkostninger til at få fragtet bilen retur til Udlejer vil blive pålagt Lejer.

Udlejers ansvar

Udlejer kan ikke drages til ansvar for eventuelle forsinkelser, tab, følgeskader eller annulleringer af bestilte biler.
Hvis Bilen ikke stemmer overens med det bestilte, er Lejer forpligtet til at acceptere en rimelig godtgørelse på Lejekontrakten. I tilfælde at store overensstemmelser revideres hele Lejekontrakten. Dette vil dog være et særtilfælde, som vurderes enkeltvis.
Udlejer er ikke erstatningspligtig for private genstande, der mistes eller beskadiges under eller efter lejemålet.
Udlejer kan ikke drages til ansvar for hændelser, interne som eksterne, såsom force majeure, IT-nedbrud, beskadigelse herunder hærværk, tyveri, svindel eller andre hændelser uden for Udlejers kontrol. Listen er ikke begrænset til disse hændelser.
Udlejer kan ikke drages til ansvar for beskadigelse eller tab af tredjemands ejendele, medmindre Udlejer har handlet ansvarspådragende i det særskilte tilfælde.

Service og vedligeholdelse

Lejekontrakterne inkluderer service og vedligeholdelse af Bilen efter fabrikantens forskrifter. Udgifter hertil afholdes af Udlejer.
Lejekontrakten indeholder ikke skifte til sommer-/vinterdæk medmindre det særskilt er tilkøbt.

Lejer forpligter sig til at vedligeholde Bilen i lejeperiode. Dette forstås som løbende kontrol af væsker og eventuel påfyldning efter servicebogens forskrifter samt hvis servicelampen i Bilen tændes.
Det er Lejers ansvar at Bilen er fuldt funktionelt og kan leveres retur i samme stand som Lejer fik Bilen udleveret i.

I tilfælde af at Bilen skal på værksted i forbindelse med service, punktering/dækskifte, fabriksindkaldelser eller reparation, er Lejer selv forpligtet til selv at tage kontakt til det af Udlejer anviste værksted og aftale tid. Der stilles som udgangspunkt ikke lånebil til rådighed i værkstedsperioden, medmindre der er tale om en skadesreparation. Der ydes heller ikke kompensation for manglende lejedage.

Lejer vil blive holdt ansvarlig for enhver forringelse af Bilen, hvis service og vedligeholdelse ikke er overholdt. Lejer er indforstået med at Udlejer må fratrække betaling for dette i det af Lejer betalte Depositum.

Risiko og forsikring

Det er Lejer, der bærer risikoen for Bilen fra Udleveringstidspunktet til Bilen returneres igen og Afleveringskvitteringen er underskrevet af både Udlejer og Lejer. Herfra overgår risikoen til Udlejer.

Det betyder også, at hvis Lejer afleverer bilen uden for åbningstid, og ikke har en underskrevet Afleveringskvittering fra Udlejer, så er Bilen stadig under Lejers ansvar. Bliver Bilen beskadiget eller stjålet i den mellemliggende periode, er det ligeledes Lejers ansvar og forsikring der dækker.

I tilfælde af skader, der ikke kan dækkes af den almindelige Kaskoforsikring, der er tegnet på Bilen, forpligter Lejer sig til at betale for udbedring af disse. Lejer er derfor indforstået med at Udlejer må modregne betalingen på ved tilbagebetaling af Lejers depositum.

Lejer accepterer at holde Udlejer skadesfri for enhver form for tab, erstatningskrav mv., som måtte opstå som følge af opbevaring eller transport i Bilen.
Bilen leveres med både vejhjælp, ansvars- og kaskoforsikring hos Topdanmark. Selvrisikoen er kr. 8.000.

Lejer skal være minimum 26 år og have 3 års dokumenteret skadefri kørsel. Såfremt Bilen er involveret i et uheld, og føreren ikke opfylder disse krav, så er Udlejer forpligtet til at opkræve dobbelt selvrisiko hos Udlejer.

Lejer kan tilvælge en såkaldt Udvidet glasforsikring til kr. 100 ekstra pr. måned. Har Lejer tilvalgt dette, opkræves ikke selvrisiko såfremt glasskader kan repareres. Er det nødvendigt at udskifte glasset, opkræves kr. 1.500 i selvrisko.

Opsigelse af Lejekontrakt

Lejekontrakten er uopsigelig i Lejeperioden. Udlejer laver kun lejekontrakter på i alt 6 måneder, og Lejer er derfor gentagne gange blevet gjort opmærksom på Lejekontraktens samlede længde.

Det er muligt at indgå en Lejekontrakt, som kan opsiges efter 1 måned med 2 måneders varsel eller efter 3 måneder med 1 måneds varsel ved at betale en udbetaling på kr. 12.000 inkl. moms. Vælges denne model, reduceres den månedlige lejepris med kr. 2.000 inkl. moms.

Det er også muligt at indgå en Lejekontrakt, der kan opsiges efter 3 måneder med 1 måneds varsel ved at betale en udbetaling på kr. 6.000 inkl. moms. Vælges denne model, reduceres den månedlige lejepris med kr. 1.000 inkl. moms.

Hvis Bilen alligevel afleveres før tid, skal Lejer gennemgå samme afleveringsprocedure som ved normalt kontraktudløb. Det betyder, at Lejer skal aftale tid for aflevering med Udlejer, samt gennemgå Bilen for skader og eventuelle forholdsmæssige overkørte kilometer. Der modregnes ikke for underkørte kilometer.

Ændringer af lejekontrakt

Udlejer forbeholder sig retten til at kunne ændre i betingelser, priser og gebyrer til enhver tid.
Væsentlige ændringer skal dog varsles 30 dage inden ikrafttrædelse. Væsentlige ændringer vil blive varslet skriftlig via Lejers oplyste email-adresse. Det er Lejers ansvar at Udlejer altid har de opdaterede kontaktoplysninger på Lejer.

Misligholdelse af lejekontrakt

Udlejer kan til enhver tid ophæve Lejekontrakten og tilbagekalde Bilen, såfremt Lejer misligholder Lejekontrakten. I sådanne tilfælde har Lejer ikke krav på kompensation. Lejer er dog forpligtet til at betale for hele Lejeperioden, det vil sige 6 måneder.

I tilfælde af at Udlejer tilbagetager Bilen på baggrund af misligholdende, vil dette ske for Lejers regning. Lejer er derfor indforstået med at Udlejer modregner betaling for dette i Lejers depositum. Ydermere vil Bilen blive gennemgået som ved normal aflevering, og Lejer vil blive faktureret for eventuelle skader og forholdsmæssige overkørte kilometer. Lejer er ligeledes indforstået med, at Udlejer kan modregne betalingen direkte ved returnering af Depositummet til Lejer.

Fraskrivelse af fortrydelsesret

Lejer accepterer ved indgåelse af Lejekontrakt med Udlejer at fraskrive sig sin 14 dages fortrydelsesret.

Persondata

Udlejer forpligter sig til at beskytte Lejers persondataoplysninger i henhold til gældende lovgivning. For uddybende Privatlivspolitik, se www.motorpower.dk Tvister og klager Enhver tvist eller klage, der ikke kan løses i mindelighed, mellem Udlejer og Lejer, skal afgøres ved dansk ret ved de almindelige danske domstole. Der tages dog forbehold for de ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse. Klager skal sendes til info@motorpower.dk Derudover henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på www.forbrug.dk.

SKADEKATALOG

Hvad er almindeligt slid?

Bilen, du får, er cirka 3 år gammel, så den er det, man betegner ”lettere brugt”. Vi har gennemgået bilen fra ende til anden, inden vi har udleveret den til dig, og noteret alle de brugsspor mv., der er, samt fotodokumenteret disse.

Alligevel opfordrer vi dig til at gennemgå bilen for eventuelle skader sammen med os, når du henter den. På den måde er du også sikret, at du ikke bliver opkrævet for skader, som har været der hele tiden, når du afleverer den tilbage efter 6 måneder.

Når du afleverer bilen retur, gennemgås bilen sammen med os, og eventuelle skader noteres og fotodokumenteres. Vi accepterer selvfølgelig almindeligt slid, svarende til hvad man må forvente, når en bil bruges i 6 måneder.

Definitionen af almindeligt slid er groft sagt alt hvad der ikke skader bilens levetid, holdbarhed og garanti er at betegne som almindeligt slid.

Felter – hvad betyder det?

Et felt er betegnelsen for et sammenhængende stykke af bilen, som kan repareres særskilt, f.eks. en forkofanger.
Hvis din forkofanger har fået tre ridser, skal du kun betale for en. For hele kofangeren skal alligevel males.

Har bilen derimod været udsat for hærværk, og har fået ridset hele siden på bilen, fra fronten til bagenden, så er der tale om 6 felter, der skal males: Forkofanger forskærm (stykket mellem kofanger og dør), fordør, bagdør, bagskærm og bagkofanger.

I sådanne tilfælde vil det være billigere at anmelde skaden til forsikringsselskabet og betale selvrisikoen end at betale os for lakering af de 6 felter.

Ridser

Overfladeridser
Overfladeridser, der ikke er gået igennem lakken, og som kan poleres væk opkræves, der ikke noget for. De accepteres som almindeligt slid.

Dybe ridser (brud i lakken)
Ridser, hvor der er brud på lakken, accepteres ikke. Så snart der er brud på lakken, vil der med tiden komme rust, hvis det ikke udbedres. Mange bilmærker har desuden som krav i deres garanti, at lakbrud skal laves straks, ellers dækker rustgarantien ikke, hvilket er en forringelse af bilens værdi.

Hvis der er et stenslag på et lakeret plastikstykke kan der jo ikke komme rust, men dette skal også repareres.

Stenslag
Alle stenslag skal udbedres. Uanset om de er på ruder, plastikdele eller metaldele.

Dæk og fælge 
Alle vores biler bliver leveret med alufælge. Originale alufælge er temmelig dyre, og vi kan alle være uheldige og komme til at ramme en kantsten, når vi parkerer. Mindre ridser under 1 cm vil derfor blive accepteret som almindeligt slid, men ridser og skrammer, der større end 1 cm, vil skulle repareres eller også skal fælgen udskiftes.

Dæk, hvor der er slid i gummikanten, revet en del af eller andet, skal udskiftes med et dæk af tilsvarende mærke.

Buler
Buler med lakbrud accepteres ikke som almindeligt slid. De skal derfor udbedres. I de fleste tilfælde vil det være mest fordelagtigt for dig, at betale din selvrisiko og lade forsikringen ordne skaden.

Buler under 5 cm uden lakbrud, såkaldte “bilka-buler”, takseres efter prisoversigten.

Skader på interiør
Interiør er en lumsk størrelse. Bliver det først ridset, er det forholdsmæssigt dyrt at udskifte eller reparere. Det samme gælder, hvis knapper til betjening af bilen knækker af. Eksempelvis kan man sjældent skifte en knap til klimaanlægget alene. I sådan et tilfælde skal hele modulet udskiftes, og det er dyrt.

Rygning
Det er IKKE tilladt at ryge i bilen. Heller ikke ud ad vinduet. Konstateres rygning i bilen, faktureres du for professionel rengøring. I tilfælde hvor rengøring ikke kan fjerne lugten, udskiftes interiørdele for din regning på autoriseret værksted. Biler, der lugter af røg, har også et større værditab end ikke-ryger biler, og i værste fald vil du blive faktureret for dette.

Dyr i bilen
Det er ikke tilladt at have dyr i bilen. Såfremt der er skader pga. manglende rengøring, pels, ridser i sæder/interiør, lugtgener mv. vil dette blive faktureret.

Ødelagte dele vil blive udskiftet for din regning på autoriseret værksted.

Mangler

Prisliste

Overfladeridser koster kr. 0.
Dybe ridser, der skal males, koster kr. 2.750 pr. felt.
Stenslag på ruder koster kr. 1.000 pr. stk.
Stenslag på ruder, der er løbet, eller store stenslag, der kræver at ruden skal skiftes, koster selvrisikoen på forsikringen.
Stenslag på karosseridele koster kr. 2.750 pr. felt.
Ødelagte dæk koster kr. 2.000 pr. dæk.
Ridser over 1 cm. eller andre skader på fælge koster kr. 2.500 pr. fælg.
Buler under 5 cm. med lakskade koster kr. 3.750 pr. stk.
Buler over 5 cm. med lakskade koster selvrisikoen på forsikringen.
Bilka-buler under 5 cm uden lakskade koster kr. 1.500 pr. stk.
Skader på interiør vurderes af forsikringens taksator, men koster maksimalt selvrisikoen på forsikringen.
Rengøring efter rygning i bilen koster minimum kr. 5.000 og dækkes ikke af forsikringen.
Rengøring efter dyr i bilen koster minimum kr. 4.000 og dækkes ikke af forsikringen.
Manglende eller ødelagt hattehylde/rullegardin koster kr. 3.000.
Manglende eller ødelagte nøgler koster kr. 5.000 pr. stk.
Manglende eller ødelagte måtter koster kr. 800 pr. stk.
Manglende navigationskort koster kr. 3.000.
Manglende, brugt eller ødelagt dæk-reparationskit koster kr. 3.000.
Manglende eller ødelagt donkraft koster kr. 2.000.
Manglende vask eller almindelig rengøring koster kr. 1.000 pr. påbegyndt time.
Udvidet glasforsikring koster kr. 100 pr. måned.
Tillægspakke med 500 ekstra kilometer pr. måned koster kr. 1.000 pr. måned.
Tillægspakke med 1.000 ekstra kilometer pr. måned koster kr. 1.900 pr. måned.
Tillægspakke med 2.000 ekstra kilometer pr. måned koster kr. 3.700 pr. måned.
Overkørte kilometer koster kr. 4 pr. km.
Alle nævnte priser er inkl. 25% moms med mindre andet er angivet, med undtagelse af forsikringspræmier og selvrisiko, som er momsfritaget.

MOTORPOWER

SHOWROOMS & VÆRKSTEDER

Showrooms:
Jylland · Vejle
Sjælland · Roskilde

Værksteder:
Sjælland · Roskilde
Fyn · Nørre Aaby
Midtjylland · Harlev J.
Nordjylland · Nørresundby

Kort over optimeringsteder

MOTORPOWER

SHOWROOMS & VÆRKSTEDER

Showrooms:
Jylland · Vejle
Sjælland · Roskilde

Værksteder:
Sjælland · Roskilde
Fyn · Nørre Aaby
Midtjylland · Harlev J.
Nordjylland · Nørresundby

Book prøvetur

Beregn byttepris